ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
ผู้บังคับการกองกฎหมาย
ปรับปรุงล่าสุด
๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗
 
 ๑. ลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) เงินสินบนเเละเงินรางวัล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗
ลง ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗ (โดยเเก้ไขเพิ่มเติมบทที่ ๒๖ หลักเกณฑ์ เเบบ หรือวิธีปฏิบัติ
ในการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร)


๒. ระเบียบ ตร. ว่าด้วยเเนวทางเเละหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


๓. รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

๔. หนังสือกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยเเพร่ภาพต่อสื่อมวลชน Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

๕. คำสั่ง ตร. ที่ ๔๑๙/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ตร. ที่ ๕๖๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
เเละคำสั่ง ตร. ที่ ๕๒๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

- คำสั่ง ตร. ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว


- คำสั่ง ตร. ที่ ๓๒๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ก.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ (เพิ่มเติม)


- คำสั่ง ตร. ที่ ๓๓๙/๒๕๕๗ ลง ๔ ก.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ (เพิ่มเติม)


๖. บทความ ไทยกับอาเซียน เเละสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

๗. พิธีประดับยศ สิบตำรวจเอก เเละ สิบตำรวจเอกหญิง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ กรมบังคับคดี
หน่วยระดับกองบัญชาการ ศาลฏีกา กรมคุมประพฤติ
หน่วยงานระดับกองบังคับการ ศาลอุทธรณ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
หน่วยงานระดับกองกำกับการ ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์
ภูธรจังหวัด ศาลอาญา กรมปกครอง
สถานีตำรวจ ศาลปกครอง    
อื่นๆ      

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักพระราชวัง
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน ราชบัณฑิตยสถาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานอัยการสูงสุด

ระบบสารสนเทศกฎหมาย รวมกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ
ระบบสืบค้นราชกิจจานุุเบกษา รวมลิงค์กฎหมาย กฎหมายดอทคอม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ    
 
ระเบียบ ตร.
คำสั่ง ตร.
ประกาศ - คำสั่ง คสช.