ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
หน้าหลัก ข้อกฎหมาย เอกสารดาวน์โหลด วารสารตำรวจ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 
 
 
 

 

 

ประกาศกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒ ) และเอกสารแนบท้าย

การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ของ บช. กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

                 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองสารนิเทศ

สำนักงานกฎหมายและคดี

กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กองบัญชาการตำรวจ สอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

กองบัญชาการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

โรงพยาบาลตำรวจ

กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

© สงนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๖ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๕๙ | โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๘๑๘๕