ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.ประเสริฐ กาฬรัตน์
ผู้บังคับการกองกฎหมาย
ปรับปรุงล่าสุด
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘
 
 
 


๑. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

๒.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(Download รายละเอียด)


๓.ข้าราชการตำรวจกองกฎหมาย เข้าเเถวเคารพธงชาติในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๔๕ น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ ตร.
เเละใส่บาตรพระสงฆ์ สวดมนต์ เเผ่เมฆตา กล่าวบทปลงใจ บทอุดมคติของตำรวจ ที่หน้าหอพระนิรันตราย


 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ กรมบังคับคดี
หน่วยระดับกองบัญชาการ ศาลฏีกา กรมคุมประพฤติ
หน่วยงานระดับกองบังคับการ ศาลอุทธรณ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
หน่วยงานระดับกองกำกับการ ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์
ภูธรจังหวัด ศาลอาญา กรมปกครอง
สถานีตำรวจ ศาลปกครอง    
อื่นๆ        

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักพระราชวัง
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน ราชบัณฑิตยสถาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานอัยการสูงสุด

ระบบสารสนเทศกฎหมาย รวมกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ
ระบบสืบค้นราชกิจจานุุเบกษา รวมลิงค์กฎหมาย กฎหมายดอทคอม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ    
 

ระเบียบ ตร.
คำสั่ง ตร.
รวมเรื่องที่น่าสนใจ
ประกาศ - คำสั่ง คสช.