ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์
ผบก.กม.
 
 
 


พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา


- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หัวข้อกฎหมาย "ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต"

- ประกาศ กม. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ

- ประกาศ กม. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- ประกาศ ตร. เรื่องการให้ใช้เครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และเครื่องแบบสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ที่ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์และองครักษ์พิเศษของ ตร.


- ประกาศกองกฎหมาย สำนักงานกฎหายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- คำสั่ง ตร. ที่ ๖๓๑/๒๕๖๐ เรื่องการกำหนดเครื่องแบบสนามเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติราชการสนาม
ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลง ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐

- คำสั่ง ตร. ที่ ๖๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง เครื่องแบบตำรวจสายตรวจประจำรถจักรยาน เรือยนต์
และรถจักรยานยนต์ ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลง ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐


- คำสั่ง ตร. ที่ ๖๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๕๗/๒๕๕๖ เรื่อง การใช้เครื่องหมาย
จำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องหมาย ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๖


- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ

- มาตรการและแนวทางปฏิบัติประหยัดน้ำของ กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

- คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

- ร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฯ
- ร่าง กฎกระทรวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาตการขอต่อและการอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตการขอใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .............


- ร่าง กฎกระทรวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. ............

- แบบ ธภ.๑

- แบบ ธภ. ๖ 
 
 
 
 
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ กรมบังคับคดี
หน่วยระดับกองบัญชาการ ศาลฏีกา กรมคุมประพฤติ
หน่วยงานระดับกองบังคับการ ศาลอุทธรณ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
หน่วยงานระดับกองกำกับการ ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์
ภูธรจังหวัด ศาลอาญา กรมปกครอง
สถานีตำรวจ ศาลปกครอง    
อื่นๆ        

  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักพระราชวัง
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน ราชบัณฑิตยสถาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักงานอัยการสูงสุด

  ระบบสารสนเทศกฎหมาย รวมกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ
ระบบสืบค้นราชกิจจานุุเบกษา รวมลิงค์กฎหมาย กฎหมายดอทคอม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ    
 

เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
ระเบียบ ตร.
คำสั่ง ตร.
รวมเรื่องที่น่าสนใจ
ประกาศ - คำสั่ง คสช.