เกี่ยวกับกองกฎหมาย

วิสัยทัศน์
กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี
เป็นตำรวจมืออาชีพด้านกฎหมายและวิชาการ

พันธกิจ (Mission)
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมาย และระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะการลดขั้นตอนการทำสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
๒. พิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับซึ่งหน่วยงานต่างๆ เสนอมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาเสนอ หรือส่วนราชการต่างๆ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอความเห็นเพื่อพิจารณา
๔. พิจารณาข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย และระเบียบซึ่งหน่วยงานต่างๆ หารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ

โครงสร้างหน่วยงาน

  1. ฝ่ายอำนวยการ
  2. กลุ่มงานวิชาการ
  3. กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ
  4. กลุ่มงานกฎหมาย
  5. กลุ่มงานสัญญา
  6. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
  7. กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา
  8. ฝ่ายห้องสมุด