กฎหมายและระเบียบ

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓ การรับสมัคร พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๗

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๖ การขึ้นทะเบียนกองประจำการและการปลดออกจากกองประจำการ พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

พระราชบัญญัติ

ตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๔๗

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย พ.ศ.๒๕๕๕

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๗ ยศตำรวจ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๘ การโอน พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๕

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๕

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๕๘

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่๑๘) พ.ศ.๒๕๕๘

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่๒๐) พ.ศ.๒๕๕๘

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๕๘

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๕๘

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๙ การออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๔

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา พ.ศ.๒๕๕๔

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๔

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๔

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๕๘

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่๒๕) พ.ศ.๒๕๕๙

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๒ การแต่งเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๔ บัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๔ บัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๕ หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่และกองรักษาการณ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๗ อาณัติสัญญาณ พ.ศ.๒๕๕๕

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๑ การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๕

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๗

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗

กดที่นี่ 

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๑ การจัดทำตำราของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ 

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๒ งานพิธี พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่  ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๗

กดที่นี่

คำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เรื่องมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

กดที่นี่

คำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๓๓๒/๒๕๔๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมตำรวจ

กดที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๖๗/๒๕๕๖ เรื่อง ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี

กดที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีบางลักษณะ (ฉบับที่ ๒)

กดที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีบางลักษณะ (ฉบับที่ ๓)

กดที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดเครื่องแบบสนามแบบไม่ปล่อยเอวสำหรับการปฎิบัติราชการสนามของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กดที่นี่

กฏกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ทราบ ในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือแต่งการโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจเพื่อการแสดง พ.ศ.๒๕๕๓

กดที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๖ เรื่อง การติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ

กดที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๕๗/๒๕๕๖ เรื่อง การใช้เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องแบบ ลง ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)

กดที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องแบบสโมสรแบบเสื้อนอกเปิดอกสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิง

กดที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง การใช้เข็มขัดด้ายถักสีดำประกอบหมวกชนิดต่างๆเป็นส่วนของเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ๊ตคอพับกากี

กดที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๐๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง การติดป้ายชื่อที่เครื่องแบบตำรวจ (เพิ่มเติม)

กดที่นี่

หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๑๑.๑๓/ว ๐๔ เรื่อง การใช้หมวกของข้าราชการตำรวจสำหรับประกอบเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ๊ตคอพับกากี

กดที่นี่

พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๖

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๖ การตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๕๗

กดที่นี่

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๕๕

กดที่นี่