อื่นๆ

หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๑๑.๑๓/ว ๐๔ เรื่อง การใช้หมวกของข้าราชการตำรวจสำหรับประกอบเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ๊ตคอพับกากี
คลิกที่นี่

กฏกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ทราบ ในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือแต่งการโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจเพื่อการแสดง พ.ศ.๒๕๕๓
คลิกที่นี่

คู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น
คลิกที่นี่

กฎกระทรวง การคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพ และการเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2563
คลิกที่นี่