ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
หน้าหลัก ข้อกฎหมาย เอกสารดาวน์โหลด วารสารตำรวจ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 
 
 
 

 


คลังความรู้

๑. คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. คู่มือการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. คู่มือการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. คู่มือแนวทางปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายกับการชุมนุมโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
๕. คู่มือและแนวทางการดำเนินการตามแผนและการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)

 

 

© สงนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๖ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๕๙ | โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๘๑๘๕