ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
หน้าหลัก ข้อกฎหมาย เอกสารดาวน์โหลด วารสารตำรวจ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 
 

 

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
หมายเหตุ: สืบค้น (ฉบับที่ ..) ของระเบียบใน สารบัญ ก่อน เพื่อความสะดวกในการค้นหาและดาวน์โหลด
ลักษณะที่ ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ เม.ย. ๒๕๕๕
ลักษณะที่ ๒ การปกครองบังคับบัญชา (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๓ การรับสมัคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑ ก.พ. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑ ก.พ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลง ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙
ลักษณะที่ ๕ การแต่งตั้ง (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๖ การขึ้นทะเบียนกองประจำการและการปลดออกจากกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๗ ยศตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๔
ลักษณะที่ ๘ การโอน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑ ก.พ. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๙ การออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๔
ลักษณะที่ ๑๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๔
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม
ลักษณะที่ ๑๒ หน้าที่การงานของตำแหน่งงานต่าง ๆ
ลักษณะที่ ๑๓ ประวัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑ ก.พ. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๑๔ การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๔ เม.ย. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๑๕ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลง ๔ มี.ค. ๒๕๕๙
ลักษณะที่ ๑๖ การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
ลักษณะที่ ๑๗ การเคารพและกองเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลง ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘
ลักษณะที่ ๑๘ การจ้างตำรวจรักษาการณ์ (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๑๙ ข้าราชการตำรวจถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐
ลักษณะที่ ๒๐ การแพทย์และการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๒๑ การลาของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕
ลักษณะที่ ๒๒ การแต่งเครื่องแบบ (ปรับปรุง ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๗) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลง ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
ลักษณะที่ ๒๓ การปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗
ลักษณะที่ ๒๔ บัตร พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลง ๔ ส.ค. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑
ลักษณะที่ ๒๕ เวรยาม สายตรวจ กองรักษาการณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) ลง ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
ลักษณะที่ ๒๖ การตรวจท้องที่ในเขตตำรวจนครบาลและระเบียบการปฏิบัติงานของรถวิทยุตำรวจ
ลักษณะที่ ๒๗ อาณัติสัญญาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔
ลักษณะที่ ๒๘ การรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๔
ลักษณะที่ ๒๙ ความลับ
ลักษณะที่ ๓๐ การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๓๑ การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕
ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)
ลักษณะที่ ๓๓ น้ำมันเชื้อเพลิง (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๓๔ การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗  ลง ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒
ลักษณะที่ ๓๕ รถยนต์ (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๓๖ ล้อเลื่อน (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๓๗ โรงรับจำนำ (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๓๘ ภาพยนตร์ (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๓๙ โรงแรม (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๔๐ ระเบียบปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๐๓ (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๔๑ การพนัน (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๔๒ การเรี่ยไร (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๔๓ ระเบียบเกี่ยวกับหญิง เด็กหญิง และวัตถุลามกอนาจาร (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๔๔ การส่งวัตถุของกลางในคดีอาญาและวัตถุอื่นๆ บางอย่างไปเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์
ลักษณะที่ ๔๕ การเตรียมพร้อม
ลักษณะที่ ๔๖ อากรแสตมป์ (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๔๗ ระเบียบเกี่ยวกับอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๔๘ ระเบียบเกี่ยวกับสัญชาติ
ลักษณะที่ ๔๙ เอกสารหนังสือพิมพ์ (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๕๐ สมาคม (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๕๑ การจัดทำตำราของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕
ลักษณะที่ ๕๒ งานพิธี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๕๓ สำเนาทะเบียนสำมะโนครัว (ยกเลิก)
ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ
ลักษณะที่ ๕๕ การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖
ลักษณะที่ ๕๖ การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๗
ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด
ลักษณะที่ ๕๘ ระบบยิงปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลง ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙
   
   

 

 

© สงนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๖ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๕๙ | โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๘๑๘๕