ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
หน้าหลัก ข้อกฎหมาย เอกสารดาวน์โหลด วารสารตำรวจ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 
 

 

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่งที่ เรื่อง ลงวันที่
๑๒๑๒/๒๕๓๗ มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ๑ ต.ค. ๒๕๓๗
๑๓๓๒/๒๕๔๐ แก้ไขคำสั่งกรมตำรวจ ๒ ธ.ค. ๒๕๔๐
๕๓๗/๒๕๕๕ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานี ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕
๕๓๘/๒๕๕๕ การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕
๒๖๗/๒๕๕๖ ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (ยกเลิกลักษณะที่ ๒,๑๘, ๓๓, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๙ และที่ ๕๐) ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๘๕/๒๕๕๗ ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีบางลักษณะ (ฉบับที่ ๒) (ยกเลิกลักษณะที่ ๕ และที่ ๕๓) ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗
๒๙๕/๒๕๕๗ ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีบางลักษณะ (ฉบับที่ ๓) (ยกเลิกลักษณะที่ ๔๖) ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
๒๓๔/๒๕๕๘ การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๘
๕๖๒/๒๕๖๑ กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ ๙) และประจำ (สบ ๙) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑
๑๐/๒๕๖๓ การกำหนดให้ใช้เครื่องแบบสนามลายพรางสีดำ สำหรับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ในการสวนสนามร่วมกับเหล่าทัพ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓

 

 

© สงนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๖ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๕๙ | โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๘๑๘๕