ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
หน้าหลัก ข้อกฎหมาย เอกสารดาวน์โหลด วารสารตำรวจ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 
 

 

เครื่องแบบตำรวจ

๑. กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ทราบในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจเพื่อการแสดง พ.ศ. ๒๕๕๓

๓. ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๒ การแต่งเครื่องแบบ

๔. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ที่ ๑๐/๒๕๕๖ เรื่อง การติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ ลง ๘ ม.ค. ๒๕๕๖
- ที่ ๑๐๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง การติดป้ายชื่อที่เครื่องแบบตำรวจ (เพิ่มเติม) ลง ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙
- ที่ ๗๕๗/๒๕๕๖ เรื่อง การใช้เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องแบบ ลง ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๖
- ที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๕๗/๒๕๕๖ เรื่อง การใช้เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องแบบ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
- ที่ ๖๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง การใช้เข็มขัดด้ายถักสีดำประกอบหมวกชนิดต่าง ๆ เป็นส่วนของเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี ลง ๔ ธ.ค. ๒๕๕๗
(หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๑๑.๑๓/ว ๐๔ ลง ๙ ม.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การใช้หมวกของข้าราชการตำรวจสำหรับประกอบเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี)
- ที่ ๕๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องแบบสโมสรแบบเสื้อนอกเปิดอกสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิง ลง ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖
- ที่ ๖๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดเครื่องแบบสนามเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติราชการสนามของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลง ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐
- ที่ ๖๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง เครื่องแบบตำรวจสายตรวจประจำรถจักรยาน เรือยนต์และรถจักรยานยนต์ ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลง ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐
- ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดเครื่องแบบสนามแบบไม่ปล่อยเอวสำหรับการปฏิบัติราชการสนามของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
- ที่ ๕๒๙/๒๕๖๑ เรื่องการให้ใช้และงดใช้ส่วนของเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบตำรวจ ลง ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑

 

© สงนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๖ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๕๙ | โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๘๑๘๕