ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
หน้าหลัก ข้อกฎหมาย เอกสารดาวน์โหลด วารสารตำรวจ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
 
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 
 

 

กฎหมายอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
๑. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๔. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
๖. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

 

 

© สงนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๖ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๕๙ | โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๘๑๘๕