ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
หน้าหลัก ข้อกฎหมาย เอกสารดาวน์โหลด วารสารตำรวจ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
พล.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
ผบก.กม.
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 
 

 

กฎหมายอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
๑. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๔. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
๖. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

© สงนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๖ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๕๙ | โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๘๑๘๕