ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
ผบก.กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับ Download (คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่น่าสนใจ)

1
คำสั่ง ตร. ที่ 537/2555 ลง 27 ก.ย. 2555 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
2
คำสั่ง ตร. ที่ 538/2555 ลง 27 ก.ย. 2555
เรื่อง การปฏิบัติเเละอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนเเละผู้ปฏิบัติงานสอบสวน
3
คำสั่ง ตร. ที่ 555/2555 ลง 1 ต.ค. 2555
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจเเห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ
หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ10) ที่ปรึกษา(สบ10) รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ9) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติเเละรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ9)

4
คำสั่ง ตร. ที่ 568/2555 ลง 13 ต.ค. 2555 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
5
คำสั่ง ตร. ที่ 527/2555 ลง 21 ก.ย. 2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจเกี่ยวกับการอนุญาตเเละการเเต่งตั้ง
นายทะเบียนเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
6
คำสั่ง ตร. ที่ 639/2555 ลง 19 พ.ย. 2555 เรื่อง การใช้เครื่องเเบบสำหรับข้าราชการตำรวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
7
คำสั่ง ตร. ที่ 641/2555 ลง 20 พ.ย. 2555 เรื่อง เเก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายอำนาจเกี่ยวกับ
การอนุญาตเเละการแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
8
คำสั่ง ตร. ที่ 10/2556 ลง 8 ม.ค. 2556 เรื่อง การติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ
9
คำสั่ง ตร. ที่ 560/2555 ลง 5 ต.ค. 2555 เรื่องการใช้หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดำ
และเข็มขัดด้ายถักสีดำเป็นส่วนของเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตคอพับกากี
10
คำสั่ง ตร. ที่ 72/2556 ลง 4 ก.พ. 2556 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ตร.ที่ 555/2555
ลง 1 ต.ค.2555
11
คำสั่ง ตร. ที่ 285/2556 ลง 4 ก.พ. 2556 เรื่องแก้ไขกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่
ให้จตช.,รอง ผบ.ตร.,หน.นรป.(สบ10),ที่ปรึกษา(สบ10),รอง จตช.(สบ9),ผช.ผบ.ตร.
และ รอง หน.นรป.(สบ9)ลง 1 พ.ค.2556
12
คำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา... (เเก้ไขใหม่)
13
คำสั่ง ตร. ที่ 518/2556 เรื่อง เครื่องเเบบสโมสรเเบบเสื้อนอกเปิดอกสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิง
14
คำสั่ง ตร. ที่ 555/2556 เรื่อง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
15
คำสั่ง ตร. ที่ 589/2556
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจเเห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ
หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ10) ที่ปรึกษา(สบ10) รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ9) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติเเละรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ9)
16
- คำสั่ง ตร. ที่ 592/2556 ลง 4 ต.ค. 2556 เรื่อง เครื่องเเบบสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศเเละกองรักษาการณ์ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล


- คำสั่ง ตร. ที่ 593/2556 ลง 4 ต.ค. 2556 เรื่อง เครื่องเเบบสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองเกียรติยศของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

- คำสั่ง ตร. ที่ 614/2556 ลง 17 ต.ค. 2556 เรื่อง การกำหนดให้ใช้เสื้อกั๊กเเบบสวมทับสำหรับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ
17

- คำสั่ง ตร. ที่ 750/2556 ลง 18 ธ.ค. 2556 เรื่องเเก้ไขเครื่องเเบบข้าราชการตำรวจทำหน้าที่
สายตรวจเเละสืบสวนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


- คำสั่ง ตร. ที่ 751/2556 ลง 18 ธ.ค. 2556 เรื่องการเเต่งเครื่องเเบบของข้าราชการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- คำสั่ง ตร. ที่ 757/2556 ลง 20 ธ.ค. 2556 เรื่องการใช้เครื่องหมายจำพวกเเละเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องเเบบ

18
คำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุมเเละเสริมสร้างความประพฤติ
เเละวินัยข้าราชการตำรวจ
19
คำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๓๓๒/๒๕๔๐ เรื่อง เเก้ไขคำสั่งกรมตำรวจ
20
คำสั่ง ตร. ที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ ลง ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
บางลักษณะ (ฉบับที่ ๒) เกี่ยวกับการยกเลิกลักษณะที่ ๕ การเเต่งตั้ง
เเละลักษณะที่ ๕๓ สำเนาทะเบียนสำมะโนครัว
21
คำสั่ง ตร. ที่ ๒๕๙/๒๕๕๗ ลง ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ
เเละรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
22
คำสั่ง ตร. ที่ ๒๙๕/๒๕๕๗ ลง ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
เรื่อง ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีบางลักษณะ (ฉบับที่ ๓)
23
คำสั่ง ตร. ที่ ๓๒๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ก.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ (เพิ่มเติม)
24
คำสั่ง ตร. ที่ ๓๓๙/๒๕๕๗ ลง ๔ ก.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ (เพิ่มเติม)
25
คำสั่ง ตร. ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว
26
คำสั่ง ตร. ที่ ๔๑๙/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ตร. ที่ ๕๖๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
เเละคำสั่ง ตร. ที่ ๕๒๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
27
คำสั่ง ตร. ที่ ๕๒๓/๒๕๕๗ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนเเละเครื่องกระสุนปืนของกลาง
28
คำสั่ง ตร. ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ
เเละรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
29
คำสั่ง ตร. ที่ ๖๖๑/๒๕๕๗ ลง ๔ ธ.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง การใช้เข็มขัดด้ายถักสีดำประกอบหมวกชนิดต่างๆ
เป็นส่วนของเครื่องเเบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี
30
คำสั่ง ตร. ที่ ๘๑/๒๕๕๘ ลง ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘
เรื่อง วางประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
31
คำสั่ง ตร. ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลง ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันเเละปราบปรามอบายมุข
32
คำสั่ง ตร. ที่ ๓๐๙/๒๕๕๘ ลง ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดให้ใช้หมวกทรงอ่อนสักหลาดสำหรับประกอบเครื่องเเบบตำรวจ
ของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศพลตำรวจตรีขึ้นไป
33
คำสั่ง ตร. ที่ ๕๕๗/๒๕๕๘ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
เเละ รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙)
34
คำสั่ง ตร. ที่ ๖๒๒/๒๕๕๘ ลง ๔ พ.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
เเละ รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙)
35
คำสั่ง ตร. ที่ ๖๔๖/๒๕๕๘ ลง ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
เเละ รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙)
36
คำสั่ง ตร. ที่ ๗๓๒/๒๕๕๘ ลง ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
เเละ รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙)
37
คำสั่ง ตร. ที่ ๙/๒๕๕๙ ลง ๘ ม.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
เเละ รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙)
38
คำสั่ง ตร. ที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลง ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
เเละ รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙)
39
คำสั่ง ตร. ที่ ๑๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง การใช้เครื่องแบบสำหรับข้าราชการตำรวจหญิงในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามและงานจราจร ลง ๓ มี.ค. ๒๕๕๙
40

คำสั่ง ตร. ที่ ๘๗๑/๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
เเละ รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙)

41
คำสั่ง ตร. ที่ ๑๐๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง การติดป้ายชื่อที่เครื่องแบบตำรวจ (เพิ่มเติม)
42
คำสั่ง ตร. ที่ ๕๙๙/๒๕๖๐
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
เเละ รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙) ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐
43
คำสั่ง ตร. ที่ ๖๑๐/๒๕๖๐
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจเเห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๑๐)
ที่ปรึกษา(สบ ๑๐) ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ ๙)
เเละ รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ ๙) (เพิ่มเติม) ลง ๘ ต.ค. ๒๕๖๐
44
คำสั่ง ตร. ที่ ๖๓๑/๒๕๖๐ เรื่องการกำหนดเครื่องแบบสนามเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติราชการสนาม
ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลง ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐
45
คำสั่ง ตร. ที่ ๖๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง เครื่องแบบตำรวจสายตรวจประจำรถจักรยาน เรือยนต์
และรถจักรยานยนต์ ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ลง ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐
46
คำสั่ง ตร. ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่องการกำหนดเครื่องแบบสนามเเบบไม่ปล่อยเอวสำหรับการปฏิบัติราชการ
สนามของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
47
คำสั่ง ตร ที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๕๗/๒๕๕๖
เรื่อง การใช้เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องแบบ
ลง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
48
คำสั่ง ตร ที่ ๔๙๔/๒๕๖๑ เรื่อง การประดับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
49
คำสั่ง ตร.ที่ ๕๑๐/๒๕๖๑ เรื่องการกำหนดเครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และเครื่องหมายสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลง ๗ ก.ย. ๒๕๖๑
50
คำสั่ง ตร.ที่ 529/2561 เรื่อง การให้ใช้และงดใช้ส่วนของเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบตำรวจ ลง 18 ก.ย. 2561
51
คำสั่ง ตร. ที่ 562/2561 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจแห่งชาติ รอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) และประจำ (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลง 28 ก.ย. 2561