ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
ผบก.กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับ Download (กลุ่มงานกฎหมาย)

  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

  กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

  กฎกระทรวง กำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิต วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
พ.ศ. ๒๕๖๒
 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ขาย วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

  พระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  กฎกระทรวง กำหนดด่่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  กฎกระทรวง การประกันความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒
 

พระราชกฤษฎีกา กำาหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง
ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒

  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (พ.ศ.๒๕๖๒)
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ สภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562
  พ.ร.ฎ.กำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ.2562
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่34 ) พ.ศ.2562