ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์
ผบก.กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับ Download (กลุ่มงานกฎหมาย)

1
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีอาญา
2
กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ ในความรับผิดชอบของ ตร.
3
ผลการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ ในความรับผิดชอบของ ตร.
4
กฎหมายที่จะยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไข
5
กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ทราบในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจ
หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจเพื่อการแสดง พ.ศ.๒๕๕๓
6
ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติด
ให้โทษเฉพาะแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนและกำหนดเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือ
สั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถในขณะปฏิบัติหน้าที่รับการตรวจหรือทดสอบพ.ศ.๒๕๕๓
7
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักยานยนตสาธารณะ พ.ศ..๒๕๕๓
8
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษ
และโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให็โทษ พ.ศ.๒๕๕๓
9
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก
จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ พ.ศ.๒๕๕๓
10
กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓
11
กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.๒๕๕๓
12
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
13
พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓
14
ร่าง กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบตำรวจ พ.ศ..
15
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ
เข็มวิทยาฐานะและครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๔
16
พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๔
17
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.๒๕๕๔
18
การประชุมชุดป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ปป.ลต.ตร.
19
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
20
คู่มือการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๔
21
คู่มือแนวทางปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายกับการชุมนุมโดยฝ่าฝืนกฎหมายสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
22
ข้อกำหนด ตร. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตร หน้าที่ เครื่องแบบและเครื่องหมาย
อาสาจราจร พ.ศ. ๒๕๕๕
23
พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
24
มาตราฐานและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ (แปลจากต้นฉบับหนังสือขององค์การสหประชาชาติ)
25
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
26
กฎกระทรวง ว่าด้วยการปฏิบัติการอำพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕
27
กฎกระทรวง ว่าด้วยการครอบครองเเละให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมเพื่อการสืบสวน
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕

28
กฎกระทรวง กำหนดคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของที่อ้างว่า
เป็นยาเสพติดและได้ยึดไว้ไปตรวจพิสูจน์ พ.ศ.๒๕๕๕
29
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงาน
ผู้ส่งหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๕/๑ พ.ศ.๒๕๕๕
30
ประกาศ กคพ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิด
ที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
31
คู่มือแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายกับการชุมนุมโดยฝ่าฝืนกฎหมายสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
32
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
33
สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษา
และความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา(การโอนตัวนักโทษ)
34
ข้อมูลภารกิจและสถานะกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ กปร.ตช.
35
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕
36
มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มิ.ย. ๒๕๕๕
37
กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ. ๒๕๕๕
38
กฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
39
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕
40
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
41
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕
42
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ /พ.ศ. ๒๕๕๕
43
คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
44
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
พุทธศักราช ๒๔๗๔
45
พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
46
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต
เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕
47
กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
ที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
48

รวมคำถาม-คำตอบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕

49
ประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
50
ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
51
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
52
กฎกระทรวง กำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๕
53
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องให้ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองไปขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. ๒๕๔๕
54
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕
55
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต
หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
56
พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2556
57
ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่) พ.ศ........
58
ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(ฉบับที่) พ.ศ.............
59
กฎกระทรวง กำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๕๖
60
กฎกระทรวง การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ.๒๕๕๖
61
ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ........
62
ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ............
63
ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทาง
และอาณาเขต พ.ศ.........
64
ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.........
65
ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์จำนวนและมูลค่าของหลักทรัพย์
และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบ
เนื่องจากการขนส่ง พ.ศ.........
66
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์และยานพาหะนะเป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก
ไปยังสาธารณรัฐโกตดิวัวร์และกำหนดให้เพชรที่ยังมิไิด้เจียระไนเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าจาก
สาธารณรัฐโกตดิวัวร พ.ศ.2556
67
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่...) พ.ศ....และร่างพระราชกฤษฎีกา
การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร(ฉบับที่...) พ.ศ.........
68
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่...) พ.ศ.........
69
ร่าง พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา(ฉบับที่..) พ.ศ.........
70
ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ.........
71
ร่าง พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ.........
72
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
73
พ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556
74
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่3) พ.ศ.2556

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2556

75
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.2556
76
- พ.ร.ฎ.กำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเวียงสระ พ.ศ.2556

- พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556

- พ.ร.ฎ.กำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดหัวหิน พ.ศ.2556

- พ.ร.ฎ.ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา3 แห่ง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแฃวง
มาบังคับใช้ในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่25) พ.ศ.2556

77
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ.2556
78
ร่าง พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .........
79
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จำนวนและมูลค่าของหลักทรัพย์และกำหนด
อัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง พ.ศ.....
80
ร่างระเบียบว่าด้วยบัตรประจำครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
และการเรียกบัตรประจำครอบครัวคืน พ.ศ.........
81
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556  
82
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการเเสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินเเละผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
83
กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556
84
ประกาศสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ เรื่อง กำหนดลักษณะเครื่องเเต่งกายเเละเครื่องหมาย
ของผู้ขับขี่รถเเท็กซี่ พ.ศ.2556
85
ร่าง พ.ร.บ. มาตรการเเทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .........
86
ร่าง พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ. .........
87
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อเเละประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 12)
88
หนังสือสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ที่ 0006.3/ว74 ลง 13 ส.ค. 56 เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่
ในการตรวจเเละจับกุมผู้ใช้รถใช้ถนน
89
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
90
พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
91
พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกหาโหม (ฉบับที่2) พ.ศ.2556
92
ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
เเละการเรียกบัตรประจำตัวครอบครัวคืน พ.ศ.2556
93
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของเเผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2556
94
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชุดทดสอบสารเสพติดเมทเเอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ.2556
95
ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ (เเก้ไข)
96
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการตรวจค้นเเละอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเเละพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ.2556 มาตรา 14 วรรคสองเเละวรรคสี่ พ.ศ.2556
97
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเก็บรักษา การให้รับทรัพย์สินไปดูเเลการขายทอดตลาด การคืน
ทรัพย์สิน เเละการประเมินค่าเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 15 พ.ศ.2556
98
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการมีเเละใช้อาวุธปืนเเละยุทธภันฑ์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556
มาตรา 16 พ.ศ.2556
99
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์เเละการทำลายข้อมูลข่าวสาร
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556
มาตรา 17 พ.ศ.2556

100
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการปฏิบัติการอำพราง ตาม พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 19 พ.ศ.2556
101
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการสะกดรอยผู้ต้องสงสัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 21 พ.ศ.2556
102
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้อง พ.ศ.2556
103
กฎกระทรวง กำหนดงานเเละจำนวนที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร เเละหลักเกณฑ์เเละวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ
หนังสือรับรองเเละใบเเทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

104
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้เเทน
หนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้น
การตรวจลงตรา เเลให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 7)
105
เเนวทางปฏิบัติการสอบสวนคดีอาญากรณีพิเศษบางประเภท
106
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อเเละประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 15)
107
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556
108
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556
109

- คู่มือการปฏิบัติ การรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร 2557
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ศรส.ลต.ตร.)
- คู่มือการเลือกตั้งฉบับสมบูรณ์

110
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ เรื่อง การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ เเละกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
111
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา
เกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงชนบทในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
112
ประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สิ้นสุด
113
ประกาศสถานการฉุกเฉินที่มีความร้ายเเรง ในเขตท้องที่กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมเเก้ว
จังหวัดปทุมธานี เเละอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
114
ประกาศตามมาตรา 11 เเห่ง พ.ร.บ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
115
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 1/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ
116
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 2/2557 เรื่องเเต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้า ผู้รับผิดชอบ เเละพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการเเก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายเเรง
117
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 3/2557 เรื่องเเต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาการเเก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
118
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 เเห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

119
ประกาศ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
120
ประกาศศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ 1/2557 เรื่องห้ามใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ใดๆ
หรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ใดๆ เเละห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใ้ช้ยานพาหนะ
121
ประกาศศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ 2/2557 เรื่องห้ามนำอาวุธนอกเคหสถาน
122
ประกาศศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ 3/2557 เรื่องห้ามมิให้มีการชุมชนหรือมั่วสุม
123
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 4/2557 เรื่องเเต่งตั้งเพิ่มเติมคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาการเเก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
124
คำพิพากษาศาลเเพ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อการประกาศ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรัฐบาล
125
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติเเละประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช.กับ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
126
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ตาม พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 20
127
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557
128
กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์เเละอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับ
ชดใช้้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2557
129
ประกาศสำนักงาน ปปส. เรื่องกำหนดประเภทยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่มีผู้มีอำนาจอนุญาต
จะพิจารณาอนุญาตการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม พ.ศ.2556
ออกตามความในข้อ 6 (3)เเห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองเเละให้มีการครอบครองยาเสพติด
ภายใต้การควบคุมเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2555
130
เเนวทางปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน
131
พ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย พ.ศ.2557
132
คำสั่ง สนร. ที่ 150/2557 ลง 13 ต.ค. 2557 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ ตร.
133
ระเบียบ สนร. ลง 1 ต.ค. 2557 ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
134
คำสั่ง ตร. ที่ 525/2557 ลง 29 ก.ย. 2557 เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่างกฎหมายของ ตร.
135
บันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการผลักดันการดำเนินคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation)
ทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2556
136
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินเเก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 21/2557 ลง 7 ต.ค. 57
137
เเนวทางการรายงานผล กรณี ตร. มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจไปประชุมชั้นพิจารณาร่างกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่าง ๆ
138
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธเเละยุทโธปกรณ์ เเละสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เเละกำหนดให้อาวุธเเละยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีเเหล่งกำเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
139
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา เรื่อง การดำเนินพิธีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
140
วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ที่ 0007.33/2692 ลง 10 พ.ย. 2557 กรณี เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่
เเละการใช้อำนาจของ จนท.ฝ่ายทหาร ตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2557 เเละสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ของ จนท.ตำรวจ หรือ จนท.ฝ่ายพลเรือน
141
ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3)
ลง 23 ต.ค. 2557
142
เเนวทางปฏิบัติการรับ-ส่งคำสั่งศาล/คำสั่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลง ๘ ต.ค. ๒๕๕๗
143
พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
144
พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2557
145
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2557
146
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2557
147
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
148
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๔ เเละมาตรา ๕ เเห่ง พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินเเก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
-ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2557
-ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 12/2557
-ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 14/2557
149
กฎกระทรวงคุ้มครองเเรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557
150
พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
151
พ.ร.บ.สงวนเเละคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
152
กฎกระทรวงคุ้มครองเเรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557
153
การชี้เเจงร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติเเห่งชาติ
154
การติดตามร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติเเห่งชาติ
155
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
156
พ.ร.บ.เเก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
157
พ.ร.บ.เเก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558
เเก้คำผิด พระราชบัญญัติเเก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.2558
158
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่เเละบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557
159
การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเเล้ว เเละการเสนอความเห็น
ของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
160
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จำนวน 11 ฉบับ
161
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558
162
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามใช้บริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า
หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
163
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
164
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2558
165
พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
166
ชี้เเจงอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
167
พ.ร.ฎ.ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ เเห่ง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลเเขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด
พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.2548
168
พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
169
กฎกระทรวงกำหนดฉลากเเละเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือ คำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้
ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตนำเข้า หรือส่งออก พ.ศ.2558
170
กฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงเเสนเเละอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือ
ในเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงเเสน พ.ศ.2558
171
พระราชกฤษฎีกาเพื่อย้ายที่ตั้งศาลเเรงงานภาค ๑ เเละเพื่อรองรับการเปิดทำการศาลเเขวงเวียงป่าเป้า ศาลเเขวงทุ่งสง
เเละศาลเเขวงพัทยา รวม ๔ ฉบับ
172
พ.ร.ฎ.เพื่อรองรับการเปิดทำการศาลจังหวัดฮอด รวม ๓ ฉบับ
173
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558
174
พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
175
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายเเละพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ.2558
176
กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง เเละการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก
หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ.2558
177
หนังสือ นร 0503/ว 145 ลง 10 มิ.ย. 58
เรื่องการยุติการดำเนินคดีเเพ่งของส่วนราชการเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
178
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558
179
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการเเพทย์ พ.ศ.2558
180
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา
เกินกว่าที่ำได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย
เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558
181
กฎกระทรวง การขออนุญาตเเละการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งงาช้าง พ.ศ.258
182
กฎกระทรวง การขออนุญาต การอนุญาต การค้า เเละการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้าง พ.ศ.2558
183
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนีียมตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ.2558
184
กฎกระทรวง กำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558
185
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเเละยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2558
186
พ.ร.บ.เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
187
ร่างมาตรการในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
188
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
189
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ที่ 18/2558 ลง 22 มิ.ย. 2558
เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
190
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2558) ออกตามความใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
191
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 6 ฉบับ ได้เเก่
- ฉบับที่ 90 ว่าด้วยสิทธิทำการของผู้ถือใบอนุญาตศิษย์พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
- ฉบับที่ 91 ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 62
- ฉบับที่ 92 ว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ
- ฉบับที่ 93 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าเเละไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
- ฉบับที่ 94 ว่าด้วยกฎจราจรทางอากาศ
- ฉบับที่ 95 ว่าด้วยเครื่องหมายสัญชาติเเละทะเบียน เเละเเผ่นเเสดงเครื่องหมายอากาศยาน
192
ข้อหารือการปฏิบัติตามมาตรา 5 (4) เเห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558
193
มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นเเละเเนวทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ
ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
194
รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พุทธศักราช 2558
195
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา
เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2558
196
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อม
เรื่อง กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อม
197
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
แบบรายงานผลตามแผนเเม่บท พ.ศ.2558
198
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. 2558

199
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก เเละเเสดงธงชาติในราชอาณาจักร
200
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
(ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)
Download รายละเอียด
201
พ.ร.บ.เเก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเเพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2558
202
พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558
203
พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินเเก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
204
พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
205
พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 593) พ.ศ.2558
206
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
207
พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558
208
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558
209
พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
210
พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
211
พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558
212
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558
213
ระเบียบ สนร. ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
214
คำสั่งเเละประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
215
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558
216
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558
217
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
218
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
219
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
220
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาเเละการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
221
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
222
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
223
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
224
พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
225
ระเบียบ สนร.ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 14 ก.พ. 2544 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. คำสั่ง สนร. ที่ 111/2558 เรื่องเเต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
ของหน่วยงานรัฐ (กคร.) มี พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
ของหน่วยงานของรัฐ (กคร.)


2. ระเบียบ สนร.ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

3. สรุปย่อหลักการและสาระสำคัญของระเบียบ สนร.ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549


4. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่น
คำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร

5. คำขออนุมัติให้จัดให้มีการเีรี่ยไรการเรี่ยไร (แบบ กคร.1) และคำขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเีรี่ยไร (แบบ กคร.2)


6. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐ
ทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อ กคร. หรือ กคร. จังหวัด ตามข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบ สนร.
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544


7. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการดำเนินการรับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไรโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

8. กฎหมาย ประกาศ เเละิอื่นๆ ตามกฎหมายควบคุมการเีรี่ยไรที่ควรรู้
226
ประกาศเเละข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกตามความใน พ.ร.บ.การทวงถามหนี้
พ.ศ.2558
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้


2. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน
ของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดและคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558


3. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและระยะเวลาการชำระ
ค่าปรับตามคำเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
227
ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 ธ.ค. 58 เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58 เเละเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58
228
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก วันที่ 30 ธ.ค. 58
229
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
230
กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 4 ก วันที่ 13 ม.ค. 59
231
พ.ร.ฎ.กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภััยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 19 ก วันที่ 1 มี.ค. 59
232
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2559
233
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
234
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ.2559
235
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559
236
ข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหนัาที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
237
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์
238
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2559
239
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2559
240
พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
241
กฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.2558
242
กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2558
243
กฎกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ
รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2559
244
กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559
245
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิลงคะเเนนออกเสียง
ประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ.2559
246
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำขอลงทะเบีียน ใช้สิทธิลงทะเบียนออกเสียงประชามติ
นอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2559
247
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
248
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเเสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ
พ.ศ.2559
249
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงนอกเขต
จังหวัด กรณีให้มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559
250
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง
สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ.2559
251
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
252
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559
253
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
254
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559
255
พระราชบัญญัติ ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
256
พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
257
พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
258
พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559
259
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
260
กฎกระทรวง กำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2559
261
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 เรื่อง การเเก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
262
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
263
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การเเต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูเเลการปฎิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
264
คู่มือและแนวทาง การดำเนินการตามแผนและการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ พ.ร.บ.เเก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 24 พ.ศ.2558 (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)
265
พระราชกำหนด การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559
266
พระราชบัญญัติ การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559
267
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559
268
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ.2559
269
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552
270
กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี
เพื่อเช่า พ.ศ.2559
271
กฎกระทรวง กำหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ บริเวณอ่าวพัทยาและเกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559
272
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559
273
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
274
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
275
พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
276
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 3)
277
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2559
278
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การชำระค่าปรับ การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์
และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน
และกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
พ.ศ.2559
279
แก้คำผิด ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การชำระค่าปรับ การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์
และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน
และกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป
280
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สถานที่ในการชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2559
281
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559
282
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559
283
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
284
กฎกระทรวง การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกำหนดหลักประกัน
ในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559
285
กฎกระทรวง การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559
286
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559
287
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานที่คนต่่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพื่อทำงาน
ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
(ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)
288
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13(2)
แห่ง พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ทำได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
289
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน
ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559
290
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
291
กฎกระทรวงกำหนดผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2559
292
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2559)
ออกตามความใน พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
293
กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16
ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2559
294
กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
295
กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) พ.ศ.2559
296
กฎกระทรวง กำหนดเเบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ.2559
297
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
298
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2559
299
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
300
กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการเเจ้งออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559
301
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยการจำเเนกลักษณะผู้ทำการขอทาน
กับผู้แสดงความสามารถ พ.ศ.2559
302
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยการเเจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2559
303
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยการไม่ส่งต่อผู้ทำการขอทานไปดำเนินการ
ตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ.2559
304
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการแจ้งและการมีบัตรประจำตัว
เป็นผู้แสดงความสามารถ พ.ศ.2559
305
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดกรองผู้ทำการขอทาน
พ.ศ.2559
306
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
307
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559
308
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแ่ก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
309
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
310
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ.2559
311
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559
312
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560
313
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
314
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560
315
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
316
พระราชบัญญัติคุ้มครองเเรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560
317
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
318
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
319
พระราชบัญญัติเเก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคลพ.ศ.2560
320
พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
321
กฎกระทรวง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
322
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2560
323
พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
324
กฎกระทรวงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการ
อันเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2560
325
กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ.2560
326
พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ.2560
327
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
328
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560
เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
329
พ.ร.บ. เเก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560
330
พ.ร.บ. เเก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ.2560
331
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (6 เม.ย. 2560)
332
ข้อกำหนดสำนักงานตำรจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของรถยนต์
ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย
333
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การชำระค่าปรับ การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคาร หรือหน่วยบริการรับชำระเงิน และกำหนดจำนวน
ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
334
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเเบบหนังสือแจ้งให้ผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ
ทราบการไม่ปฏิบัติตามใบสั่งที่ออกให้ และจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องชำระ
335
พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
336
กฎกระทรวงกำหนดเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ.2560
337
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560
338
กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตาม
มาตรา 12(1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2560
339
กฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานที่ไปทำงานเป็นคนประจำเรือ
การดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน และการจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดหางาน พ.ศ.2560
340
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงาน
เป็นคนประจำเรือ พ.ศ.2560
341
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2560
342
พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
343
พ.ร.บ. การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
344
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
345
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
346
พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
347
กฎกระทรวง กำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวัน
ของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. 2560
348
พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนกำแพงเพชร 6
กับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พ.ศ. 2560
349
กฎกระทรวง กำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย
ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560
350
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องพันธนาการและหลักเกณฑ์การใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2560
351
กฎกระทรวงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
ตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่ง พ.ศ. 2560
352
พ.ร.บ. มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560
353
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560
354
กฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ.2560
355
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ.2560
356
กฎกระทรวงกำหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสำหรับก๊าชธรรมชาิติและพลังงานไฟฟ้าที่นำเข้ามาใน
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2560
357
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภท การเก็บและการขนถ่าย และการจัดเก็บอากร
สำหรับสินค้าอันตราย พ.ศ.2560
358
กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษาหรือในคลังสินค้าของศุลกากร พ.ศ.2560
359
กฎกระทรวงกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
360
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ.2560
361
กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้าที่มั่นคง
และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ.2560
362
กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ.2560
363
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ.2560
364
กฎกระทรวงการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2560
365
กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้า
มาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์
ซึ่งของในเขตปลอดอากร พ.ศ.2560

366
กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือกระทำการทีต้องมีพนักงานศุลกากรกำกับ
พ.ศ.2560
367
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
368
ประกาศ สนร. และ มท. เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2560
369
ประกาศ สนร. ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2560
370
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการกำหนดสีรถและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
371
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
372
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.2560
373
พ.ร.ฎ.กำหนดเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ.2560
374
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2560
375
กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งอาจได้รับการสงเคราะห์จากพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ.2561
376
การกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย
377
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำเเหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561
378
พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
379
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทําการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ.2561
380
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
381
พระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
382
พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
383
พระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
384
กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
385
กฎกระทรวง ยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ตามมาตรา 39 วรรคสอง สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อทํางาน ในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาต ให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561
386ุ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์
ประจําปี พ.ศ. 2561
387
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
388
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
389
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
390
กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. ๒๕๖๑
391
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องการอนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

392
พระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
393
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
394
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔๑ พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง ให้อุปกรณ์สำหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์เเท็ปเล็ตที่มีการนำสารเคมี
มาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
395
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเเต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
396
กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๖๑
397
กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.๒๕๖๑
398
กฎกระทรวง การดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๖๑
399
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนีียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๖๑
400
กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ.๒๕๖๑
401
กฎกระทรวง กำหนดปริมาณวัตถุออกฤกษ์ ซึ่งสันนิษฐานว่าผลิต นำเข้า ส่งออก นำผ่าน
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย พ.ศ.๒๕๖๑
402
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแรงงานกลาง
ศาลแรงงานภาค๑และศาลแรงงานภาค๗ พ.ศ.๒๕๖๑
403
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค๑ และศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค๗ พ.ศ.๒๕๖๑
404
พระราชกฤษฎีกา กําหนดจํานวนเขตอํานาจและวันเปิดทําการ
ของศาลแขวงในจังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๖๑
405
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
406
พ.ร.บ.ค้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมฯ พ.ศ. 2561
407
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุ
ออกฤทธ์ิิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๖ ก วันที่ ๕ ก.ย. ๖๑
408
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
409
พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
410
พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑
411
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความคิดในอากาศยาน
412
พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑
413
 
414