ติดต่อเรา

 

ชั้น 16 อาคาร 1 สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กองกฎหมาย
เบอร์โทร: 0-2205-3657-9 
แฟกซ์: 0-2252-7971