คำสั่ง และ ประกาศ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในทางและการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
คลิกที่นี่

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
คลิกที่นี่

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑
เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด
คลิกที่นี่

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ เรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข
คลิกที่นี่

คำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
คลิกที่นี่

คำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๓๓๒/๒๕๔๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมตำรวจ
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๖๗/๒๕๕๖ เรื่อง ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีบางลักษณะ (ฉบับที่ ๒)
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีบางลักษณะ (ฉบับที่ ๓)
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดเครื่องแบบสนามแบบไม่ปล่อยเอวสำหรับการปฎิบัติราชการสนามของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๖ เรื่อง การติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๕๗/๒๕๕๖ เรื่อง การใช้เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องแบบ ลง ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องแบบสโมสรแบบเสื้อนอกเปิดอกสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิง
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง การใช้เข็มขัดด้ายถักสีดำประกอบหมวกชนิดต่างๆเป็นส่วนของเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ๊ตคอพับกากี
คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๐๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง การติดป้ายชื่อที่เครื่องแบบตำรวจ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่