ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

 

ระดับกองบังคับการ

 

พล.ต.ต.สรรเพชญ สุขภิมนตรี
ผบก.กม.

พ.ต.อ.ดนุ กล่ำสุ่ม
รอง ผบก.กม.

พ.ต.อ.หญิงบุษกร สุนทรสถิตพิมล
รอง ผบก.กม.

พ.ต.อ.อารมภ์ จันทนา
รอง ผบก.กม.

พ.ต.อ.ไกรสีห์  สุวรรณงาม  
รอง ผบก.กม.

พ.ต.อ.พิสุทธิ์ชัย  พลธนะ
รอง ผบก.กม.

 

ระดับกองกำกับการ

 

ว่าที่ พ.ต.อ.สมเด็จ สาบ้านกล้วย
ผกก.ฝอ.กม.

ว่าที่ พ.ต.อ.เศรษฐพงษ์ จิตต์โกมุท
ผกก.กวช.กม.

ว่าที่ พ.ต.อ.นพดล ดวงมาตย์พล
ผกก.กรบ.กม.

พ.ต.อ.กมล
เอื้อจารุพร

ผกก.กลุ่มงานกฎหมาย

พ.ต.อ.ยรรยง สุดศรี
ผกก.กลุ่มงานสัญญา

พ.ต.อ.หญิงประพร เติมเกาะ
ผกก.กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

พ.ต.อ.จิรภัทร์
ชุมศรี

ผกก.กลุ่มงานประสานรัฐสภา

พ.ต.อ.หญิงคนึง คลังสิน
ผกก.ฝ่ายห้องสมุด