ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

 

ระดับกองบังคับการ

 

พล.ต.ต.สรรเพชญ สุขภิมนตรี
ผบก.กม.

พ.ต.อ.ดนุ กล่ำสุ่ม
รอง ผบก.กม.

พ.ต.อ.หญิงบุษกร สุนทรสถิตพิมล
รอง ผบก.กม.

พ.ต.อ.อารมภ์ จันทนา
รอง ผบก.กม.

พ.ต.อ.ธนาธิษณ์ กวยรักษา
รอง ผบก.กม.

พ.ต.อ.ยงยุทธ เรืองเดช
รอง ผบก.กม.

 

ระดับกองกำกับการ

 

พ.ต.อ.หญิงอรทัย จิตภักดี
ผกก.ฝอ.กม.

ว่าที่ พ.ต.อ.เศรษฐพงษ์ จิตต์โกมุท
ผกก.กวช.กม.

ว่าที่ พ.ต.อ.นพดล ดวงมาตย์พล
ผกก.กรบ.กม.

พ.ต.อ.ทดสอบ ทดสอบ
ผกก.กวช.กม.

พ.ต.อ.ทดสอบ ทดสอบ
ผกก.กวช.กม.

พ.ต.อ.ทดสอบ ทดสอบ
ผกก.กวช.กม.

พ.ต.อ.ทดสอบ ทดสอบ
ผกก.กวช.กม.

พ.ต.อ.ทดสอบ ทดสอบ
ผกก.กวช.กม.