โครงสร้างหน่วย

 

 

 

 

กองกฎหมาย

 

 

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

 

กลุ่มงานวิชาการ

-งานค้นคว้าวิชาการ
-งานเผยแพร่วิชาการ
-งานส่งเสริมวิชาการ

 

กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ

 

 

 

กลุ่มงานกฎหมาย

 

 

 

 

 

กลุ่มงานสัญญา

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

 

 

 

กลุ่มงานประสานรัฐสภา

 

 

 

ฝ่ายห้องสมุด