หน้าที่และภารกิจ

 

 

ฝ่ายอำนวยการ
งานธุรการและงานสารบรรณ,งานบริหารงานบุคคล,งานคดีและวินัย,งานนโยบายและแผน,งานการเงินและงานบัญชี,งานงบประมาณ,งานสวัสดิการ
,งานเลขานุการ,งานเทคโนโลยี และงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานวิชาการ
๑.งานพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาอบรม หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาอบรมวิชาการตำรวจ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
๒.งานจัดทำรายงานประจำปีและวารสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓.งานศึกษา ค้นคว้า รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ รวมทั้งบทความทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ให้กับข้าราชการตำรวจ
๔.งานพิจารณากำหนดผู้แทนหน่วยเพื่อไปทำการบรรยาย วิทยากรทางวิชาการให้กับหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ
๕.งานพิจารณาผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ
๑.งานร่าง ปรับปรุงแก้ไขระเบียบของ ตร ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
๒.งานออกเลขคำสั่งและระเบียบการตำรวจของ ตรรวมทั้งจัดเก็บรวบรวมต้นฉบับเรืองตามลำดับ เลขที่ และประเภทของระเบียบและคำสั่ง ตลอดจนส่งสำเนาระเบียบของตำรวจให้กลุ่มงานวิชาการนำออกเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ของ ตร.
๓.งานเก็บรวบรวมระเบียบการตำรวจที่บังคับใช้ทั่วไป หรือบังคับใช้เฉพาะหน่วยงาน ให้ห้องสมุดกลาง ตร.เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่
๔.งานตรวจพิจารณาร่างระเบียบที่หน่วยงานต่างๆ เสนอ ตร
๕.งานพิจารณา วินิจฉัย ตีความปัญหาในข้อระเบียบของ ตร ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมาย
๑.งานยกร่างและแก้ไขกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือระเบียบ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
๒.งานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือระเบียบซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่หน่วยงานต่างๆ เสนอมาให้ ตร. พิจารณา
๓.งานพิจารณาให้ความเห็นร่าง พ.ร.บ.ที่ส่วนราชการต่างๆเสนอขอให้ ตร.พิจารณามีความเห็นประกอบการดำเนินการ ซึ่งไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
๔.งานพิจารณาวินิจฉัย ตีความปัญหาข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ หารือมายัง ตร. ที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ

กลุ่มงานสัญญา
๑.งานตรวจพิจารณาร่างสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานต่างๆ เสนอมายัง ตร.
๒.งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาการยกเลิก การต่อายุสัญญา และอื่นๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยต่างๆหารือมายัง ตร.
๓.งานตรวจพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับตีความร่างเงื่อนไข ใบแจ้งความสอบราคาหรือประกวดราคา การคิดค่าปรับหรือค่าเสียหาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องในสัญญาที่มีปัญหาที่หน่วยงานต่างๆ หารือมายัง ตร
๔.งานพิจารณาให้ความเห็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีดว่าด้วยการพัสดุ ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของ ตร. หารือมายัง ตร.

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
๑.งานนโยบายและประสานการปฏิบัติด้านการพัฒนากฎหมายตามนโยบายรัฐบาลและ ตร
๒.ศึกษาตรวจสอบ และวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ เพื่อเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการลดขั้นตอนการทำสำนวนการสอบสวนของพนังานสอบสวน
๓.เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย
๔.งานรวบรวมกฎหมายและระเบียบที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของ ตร เพื่อเผยแพร่แกหน่วยงานต่างๆ

กลุ่มงานประสานรัฐสภา
๑.การประสานการปฏิบัติระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับรัฐสภา
๒.ดำเนินงานตอบกระทู้ถามและญัติต่างๆ
๓.ดำเนินงานกรรมธิการต่างๆ ของรัฐสภา

ฝ่ายห้องสมุด
๑.ดำเนินการงานธุรการและงานสารบรรณภายในกองกำกับ
๒.ดำเนินการงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.งานดำเนินการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุดกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ