พันธกิจ (Mission)

 

 

๑.ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมาย และระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒.พิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่เสนอมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาเสนอ

๔.พิจารณาข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย และระเบียบจากหน่วยงานต่างๆ

๕.พิจารณาตรวจร่างสัญญา แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา การยกเลิกสัญญา การต่ออายุสัญญา และอื่นๆ

๖.งานการประสานงานรัฐสภาเพื่อดำเนินการตอบข้อกระทู้ถาม และญัตติต่างๆ

๗.ส่งเสริม เผยแพร่ และค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิชาการในหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๘.ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ