ประวัติความเป็นมา

 

 

กองกฎหมาย หรือชื่อเดิม
“กองวิชาการ”

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๑

ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ มี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ตร. ได้เปลี่ยนเป็น “กองนิติการ”

สังกัด สำนักงานกฎหมายและสอบสวน
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ จัดตั้งส่วนราชการใหม่ โดยใช้ชื่อว่า
“กองกฎหมาย”

แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย และ ๖ กลุ่มงาน เทียบเท่ากองกำกับ ได้แก่
ฝ่ายอำนวยการ,กลุ่มงานวิชาการ,กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ,กลุ่มงานกฎหมาย,

กลุ่มงานสัญญา,กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานประสานรัฐสภา

และฝ่ายห้องสมุด