ส่วนราชการ

 

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มงานสัญญา

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

กลุ่มงานประสานรัฐสภา

ฝ่ายห้องสมุด

ฝ่ายอำนวยการ