การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๕๑, ๙๒ และ ๑๒๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *